Algemene voorwaarden

SPUITERIJ STROOTMAN BV ENSCHEDE  

Gedeponeerd bij de KvK te Enschede MAART 2009

 

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

 door Spuiterij STROOTMAN BV Enschede , verder te

 noemen STROOTMAN, opgestelde aanbiedingen en

 tussen STROOTMAN en de opdrachtgever gesloten

 overeenkomsten met betrekking tot alle uit te voeren spuiten

 zandstraalwerkzaamheden in de ruimste zin van het

 woord.

 1.2 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet

 tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard door STROOTMAN.

 Artikel 2: aanbod

 2.1 Een aanbod is vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en

geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingmethode.

2.2 Indien de opdrachtgever het aanbod niet aanvaardt, is hij

verplicht de door STROOTMAN verstrekte gegeven aan

STROOTMAN terug te geven.

2.3 STROOTMAN is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn

met het niet aanvaarde aanbod in rekening te brengen, mits

hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten

heeft gewezen.

Artikel 3: tot stand koming van de overeenkomst

3.1 Indien het aanbod van STROOTMAN wordt aanvaard

komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat

STROOTMAN:

- hetzij de aanvaarding binnen een redelijke termijn

bevestigt,

- hetzij met de uitvoering van het werk aanvangt.

Artikel 4: tarieven:

4.1 Alle opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en andere

door de overheid opgelegde heffingen.

4.2 STROOTMAN en de opdrachtgever komen een redelijke

prijs overeen op basis van de door STROOTMAN

gehanteerde uurtarieven en bijkomende kosten.

4.3 Het tarief dat STROOTMAN voor de door hem te

verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor

de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

4.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar

partijen in een half jaar voorafgaande aan de overeenkomst

een of meerdere overeenkomsten met gelijke of nagenoeg

gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de

daarbij gebruikte methoden en calculatietarieven worden

berekend.

Artikel 5: prijswijzigingen

5.1 De tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de

overeenkomst geldende materialen- en/of grondprijzen,

salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen etc.

STROOTMAN is in ieder geval gerechtigd de door haar

opgegeven eenheidstarieven jaarlijks aan te passen

overeenkomstig de producentenprijsindexcijfers zoals die

door STROOTMAN bekend worden gemaakt..

Artikel 6: omvang van het werk

6.1 De opdrachtgever moet er voor zorgen dat de nodige

objecten, materialen en gegevens die noodzakelijk zijn om

het werk uit te voeren, tijdig zijn verkregen.

6.2 Indien STROOTMAN van mening is dat er

werkzaamheden moeten worden verricht die niet onder de

overeengekomen werkzaamheden vallen, zal

STROOTMAN dit aan opdrachtgever melden.

STROOTMAN zal de nadere werkzaamheden pas

verrichten nadat STROOTMAN daartoe opdracht heeft

gekregen van de opdrachtgever. Deze nadere

werkzaamheden zullen worden verricht tegen nader

overeengekomen tarieven.

Artikel 7: wijzigingen in het werk

7.1 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof

minderwerk als de door opdrachtgever verstrekte

informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

7.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de

prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het

meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op

basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die

gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8: overmacht

8.1 Indien STROOTMAN zijn verplichtingen uit de

overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan

nakomen tengevolge van overmacht, worden die

verplichtingen opgeschort tot op het moment dat

STROOTMAN alsnog in staat is deze op de

overeengekomen wijze na te komen.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en

onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van

de wil van STROOTMAN en waarvan de gevolgen

ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden

vermeden.

Artikel 9: betaling

9.1 Betaling van het uitgevoerde werk vindt plaats

zonder inhoudingen of verrekening binnen 14 dagen na de

datum van de verzonden factuur, tenzij anders is

overeengekomen.

9.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde

termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en

heeft STROOTMAN zonder nadere ingebrekestelling het

recht vanaf de vervaldatum wettelijke rente in rekening te

brengen tot aan de datum van de algehele voldoening.

9.3 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde

termijn heeft betaald, is opdrachtgever buitengerechtelijke

incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15 % van de

hoofdsom.

Artikel 10: aansprakelijkheid en garantie

10.1 Na het tijdstip van oplevering van het uitgevoerde werk is

STROOTMAN niet meer aansprakelijk voor gebreken

tenzij de gebreken aan hem zijn toe te rekenen.

10.2 een gebrek in de prestatie van het uitgevoerde werk dient

uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van het werk of

binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien

de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs

niet eerder kon ontdekken, aan STROOTMAN kenbaar te

worden gemaakt.

10.3 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft

geleden door een fout van STROOTMAN die aan

STROOTMAN kan worden toegerekend, is elke

aansprakelijkheid van STROOTMAN beperkt tot ten

hoogste de hoogte van de factuur, tenzij aan de zijde van

STROOTMAN sprake is van opzet of grove schuld.

10.4 De aansprakelijkheid zal in geen geval hoger zijn dan het

bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de

door STROOTMAN gesloten

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.5 Op de materialen die door STROOTMAN worden gebruikt

bij de uitvoering van de werkzaamheden geeft

STROOTMAN de garantie die door de leverancier wordt

bepaald.

Artikel 11: toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen STROOTMAN en de

opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van 

toepassing zijn verklaard, is Nederlands Recht van

toepassing en geschillen hierover zullen worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.